Відповім ще раз на саме популярне запитання, хоча робив це багато разів. І в майбутньому вже буду посилатися на цей пост, щоб не повторюватися.

У багатьох людей дещо переплуталось в голові, особливо те, хто в Україні ВЛАДА. Я нагадаю – “Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ.

Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. (Ст. 5 Конституції)

Щоб здійснювати владу, представники народу наділяються фінансами та повноваженнями, яких вони повинні суворо дотримуватися, а гроші розподіляти раціонально та в інтересах суспыльства. Суспільство втрачає повноваження та бюджет, але залишає за собою право здійснювати громадський контроль за діями влади – важлива функція у будь-якій демократії.

Громадський контроль є сукупність дій, направлених на виявлення фактів недотримання посадовими особами органів державної влади та органів місцевого самоврядування законодавства щодо забезпечення прав, свобод та законних інтересів громадян України.

Тепер перейдемо до суті. Питання “А ти що зробив” (для свого села, міста, країни) має один контекст для громадян і інший для посадовців.

Конституція встановлює вичерпний перелік обов’язків людини і громадянина:

– обов’язок громадян захищати Вітчизну, її незалежність і територіальну цілісність (ст. 65);
– обов’язок громадян шанувати держані символи України (ст. 65);
– обов’язок громадян відбувати військову службу, відповідно до закону (ст. 65);
– обов’язок кожного не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані ним збитки (ст. 66);
– обов’язок кожного сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом (ст. 67);
– обов’язок громадян щорічно подавати до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік, у порядку встановленому законом (ст. 67);
– обов’язок батьків утримувати дітей до їх повноліття (ст.51);
– обов’язок повнолітніх дітей піклуватися про своїх непрацездатних батьків (ст. 51);
– обов’язок кожного отримати повну загальну середню освіту (ст. 53);
– обов’язок кожного неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших громадян (ст. 68).
Конституція України підкреслює, що незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

Обов’язків посадовців та депутатів набагато більше, через те, що вони наділені набагато більшими повноваженнями розпоряджатися народним багатством в інтересах громадян. І головні з них:

 • служіння народу України та територіальній громаді
 • охорона та сприяння реалізації прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина

Поведінка державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування має забезпечувати довіру суспільства до державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. (Стаття 19 Конституції)

Відповідно до Правил державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування під час виконання своїх посадових обов’язків зобов’язані:

 • своєчасно і точно виконувати рішення державних органів, органів місцевого самоврядування, накази (розпорядження), доручення керівників, надані на підставі та у межах повноважень, передбачених Конституцією та законами України
 • неухильно дотримуватись загальновизнаних етичних норм поведінки
 • бути доброзичливими та ввічливими
 • дотримуватись високої культури спілкування (не допускати використання нецензурної лексики, підвищеної інтонації)
 • повагою ставитись до прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина, об’єднань громадян, інших юридичних осіб, не проявляти свавілля або байдужість до їхніх правомірних дій та вимог
 • виконувати свої посадові обов’язки чесно і неупереджено, незважаючи на особисті ідеологічні, релігійні або інші погляди, не надавати будь-яких переваг та не виявляти прихильність до окремих фізичних чи юридичних осіб, громадських і релігійних організацій
 • з повагою ставитися до державних символів України
 • використовувати державну мову під час виконання своїх посадових обов’язків, не допускати дискримінації державної мови

Відповідно до Правил державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування ПОВИННІ:

 • запобігати виникненню конфліктів у стосунках з громадянами, керівниками, колегами та підлеглими
 • постійно поліпшувати свої уміння, знання і навички відповідно до функцій та завдань займаної посади
 • підвищувати свій професійний та культурний рівень
 • удосконалювати організацію службової діяльності
 • поважати приватне життя інших осіб

Використання службового становища

Правилами передбачено, що державний службовець та посадова особа місцевого самоврядування повинні використовувати своє службове становище виключно для виконання своїх посадових обов’язків і доручень керівників, наданих на підставі та у межах повноважень, передбачених законами України.

До цього ж, державному службовцю та посадовій особі місцевого самоврядування заборонено у будь-який спосіб використовувати своє службове становище в політичних цілях, у тому числі для залучення державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, працівників бюджетної сфери та інших осіб до участі у передвиборній агітації, акціях та заходах, що організовуються політичними партіями.

Окрім зазначеного вище, державним службовцям та посадовим особам місцевого самоврядування забороняється використовувати свої повноваження або своє службове становище в особистих (приватних) інтересах чи в неправомірних особистих інтересах інших осіб, у тому числі використовувати свій статус та інформацію про місце роботи з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб.

Використання ресурсів держави та територіальної громади

Правилами регламентовано, що державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування мають право використовувати ресурси держави чи територіальної громади (рухоме та нерухоме майно, кошти, службова інформація, технології, інтелектуальна власність, робочий час, репутація тощо) тільки в межах посадових обов’язків та доручень керівників, наданих на підставі та у межах повноважень, передбачених законами України.

При виконанні своїх посадових обов’язків державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані:

1 раціонально і дбайливо використовувати державну і комунальну власність, постійно підвищувати ефективність її використання, уникаючи надмірних і непотрібних витрат
2 не допускати зловживань та використання державного чи комунального майна або коштів у приватних інтересах

Робочий час державного службовця та посадової особи місцевого самоврядування має використовуватись для виконання своїх посадових обов’язків.

Вони зобов’язані використовувати надані їм ресурси таким чином, щоб не завдавати шкоди навколишньому середовищу чи здоров’ю людей.

Відповідно до Правил державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування під час виконання функцій держави або місцевого самоврядування зобов’язані діяти відповідно в державних інтересах чи інтересах територіальної громади.

Увага! Правила передбачають, що державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування не повинні допускати, у тому числі поза державною службою або службою в органах місцевого самоврядування, дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам держави або місцевого самоврядування чи негативно вплинути на репутацію державного службовця або посадової особи місцевого самоврядування.

ОБОВ’ЯЗКИ ДЕПУТАТА

 • підтримувати зв’язок з виборцями, територіальною громадою, трудовими колективами і громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади;
 • не рідше одного разу на півріччя інформувати виборців про роботу міської ради та її органів, про виконання планів і програм економічного і соціального розвитку, інших місцевих програм, місцевого бюджету, рішень ради і доручень виборців;
 • брати участь в організації виконання рішень ради та її органів, доручень виборців, у масових заходах, що проводяться на території громади;
 • вивчати громадську думку; вивчати потреби територіальної громади, інформувати про них раду та її органи, брати безпосередню участь у їх вирішенні;
 • визначити і оприлюднити дні, години та місце прийому виборців, інших громадян; вести регулярний, не рідше одного разу на місяць, прийом виборців, розглядати пропозиції, звернення, заяви і скарги членів територіальної громади, вживати заходів щодо забезпечення їх оперативного вирішення.

Місцеве самоврядування в Україні здійснюється на принципах:

 • народовладдя;
 • законності;
 • гласності;
 • колегіальності;
 • поєднання місцевих і державних інтересів;
 • виборності;
 • правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених цим та іншими законами;
 • підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами їх органів та посадових осіб;
 • державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування;
 • судового захисту прав місцевого самоврядування.

До важливих обов’язків яких ще додається підзвітність та прозорість.


Якщо порівняти обов’язки громадян так посадовців і депутатів, стає зрозумілим, що питання “А ти що зробив?” до громадян взагалі недоречно, якщо це стосується розвитку та благоустрою територій та місцевих громад, тому що обов’язки ціїє діяльності покладаються на державні органи місцевого самоврядування і їх посадових осіб, які мають на це повноваження, отримують за це зарплату і право розпоряжаютися суспільними ресурсами. І взагалі дивно чути, коли таке питання задає звичаному мешканцю місцевий чиновник та депутат.

Що ми бачимо в реалії? Депутати та чиновники забули про обов’язки, залишили права, а ресурси, державне та комунальне майно використовуют виключно в шкурних інтересах.

Саме депутати і чиновники підзвітні громадянам, а не навпаки! Але, як ми бачимо, в селах вони взагалі безграмотні, не читають законів, а мандат на депутатство розцінюють як право на безроздільне панування, здебільше у власних інтересах.

Питання “А ти що зробив” до громадянина може мати два контекста:

 • Виконання свого права на громадський контроль за діяльністю державних органів
 • Добровільну громадську роботу, яку кожен громадянин може виконувати у власний час та за власний рахунок.

В мене чимало прикладів добровільної громадської роботи, про яку не всі знають, а я не хочу повторюватися (багато про це є на сайті). Я роками намагався достукатися до здорового глузду місцевої влади – спілкувався, проводив семінари, щось роз’яснював, приходив з пропозиціями та проектами. Але – марна справа.

Я багато років прибирав сміттєзвалища, гасив пожежі, долучався до боротьби зі свинофермою, приймав участь в іншись суспільно-важливих акціях (боротьба за воду, боротьба за громаду). Але нарешті зрозумів, що борюся з наслідками, а не причинами. А причина – це безграмона, безініціативна, жадібна влада, яка не зацікавлена ні в чому, окрім дерибану бюджету і землі.

Я прибираю сміття, але воно з’являється знову, тому що проблеми треба вирішувати системно. СИСТЕМА повинна працювати, а не активісти затикати дірки в тому, що ЗОБОВ’ЯЗАНА, але не робить влада. Тому більше – ніяких толок, суботників, витрачання власних коштів на ліквідаціяю бездіяльності виконкому!

Тепер наша команда зосереджена на первому пункті – громадському контролю. Тому, щоб ганьбити, притягати до відповідальності, та змушувати працювати чергових “пустишок”, раз уж вони призначили собі захмарні для села зарплати та премії!

Ось що я роблю для громади – інформую, займаюсь підвищенням свідомості небайдужого населення, яке здатне вичтися, і не даю швидко і остаточно розікрати те, що залишилось від попередніх каденцій “поважних та досвічених”. Це моя відповідь на питання “А що ти зробив”.

Не задавайте мені таке запитання. Краще дайте свою відповідь – “А ТИ ЩО ЗРОБИВ?”

Вячеслав Горобець

Напишіть свій відгук